تهران، میدان رسالت، ابتدای خیابان فرجام شرقی، خیابان 49، پلاک 24
021 - 7789 48 41
پروتكلاستانداردKNX
پروتكلاستانداردKNX
براي ايجاد ارتباط بين تجهيزات ساختماني(صنعتي) ازجمله سنسورها ،عملگر ها ،كنترلر ها ،ترمينال هاي اجرايي و مانيتورها با استفاده از فناوري اطلاعات ، از سيستم هاي متفاوت ارتباطات كنترلي ساختمان ( پروتكل ) استفاده مي شود .
به طور كلي دونوعسیستمارتباطياصلي(پروتکل)برايسیستمهاي ارتباطات كنترلي ساختمان وجوددارد :
• پروتکل هایاختصاصي
• پروتکل هایباز
پروتکلهایاختصاصي ، پروتکلهاییهستندکهدرصورتاستفادهازآنهاتجهیزاتدریکبخشخاصسیستمتنهاباتجهیزاتدیگريازهمانبرندمیتواننداتصالبرقرارکنندوامکانبرقراريارتباطسادهومستقیمبادیگرتجهیزاتتهیهشدهازسایربرندها راندارند.
اینسیستمهابهسرعت درحالحذفشدنازبازارتجهیزاتBMS هستندزيرا توليد كننده خاصي مسئول توليد اين تجهيزات مي باشد و تنوع و قدرت انتخاب نيز بسيار محدود مي باشد.
پروتکلهایباز،پروتکلهاییهستندکهدرآنهاازپروتکلهایارتباطي شناختهشدهاستانداردکهعمومادراسنادعلميمنتشرشده اند،استفادهمی شودکه برايتمامتولیدکنندگانبازاست.از جمله اين پروتکلهایبازميتوان به پروتكل جهاني و باز Konnex(KNX) اشاره نمود.

انجمن KNX با ادغام سه انجمن اروپایی (BCI,EIB,EHS) با فعالیت ساختمان هوشمند، در سال 1999 به مرکزیت بروکسل تاسیس شد.
• انجمن BCI ارتقا دهنده سیستم Batibus(فرانسه)
• انجمن EIB ارتقا دهنده سیستم(European Installation Bus )EIB(بلژیک)
• انجمن اروپایی سیستمهای خانگی ارتقا دهنده سیستم EHS (سوئيس)
انجمن KNX اهداف زیر را دنبال می کند:
• تعریف استاندارد جدید و کاملا باز KNX برای خانه ها و ساختمانهای هوشمند
• ایجاد علامت تجاری KNX بعنوان علامتی برای کیفیت و تعامل میان فروشندگان مختلف
• ایجاد KNX بعنوان استاندارد جهانی و اروپایی

درصورت نیاز، انجمن KNXاز سیستمهای پیش نياز ازجملهBatibus،EIB و EHSپشتیبانی و گواهی آن را طبق این استانداردها ارائه می کند. اکثر قطعاتتوليد شده تحت اين استاندارد می توانند با لوگوی KNXو يا لوگوی EIBعلامتگذاری شوند.
انجمن KNXدر زمان تاسیس شامل 9 عضو بود: این تعداد در اواسط سال 2014 به بیش از 325 عضو افزایش یافت ازجمله شرکتهایی که قبلا عضو هیچ یک از آن سه انجمنقبلی نبودند. این شرکتها بیش از 80% بازار اروپا را برای نصب تجهيزات و کالاهای عمومی شامل می شوند. غیر از شرکتهایی که محصولات را تولید یا توسعه می دهند ممکن است شرکتهایی نیز درکنار ارائه دهندگان خدمات علاقمند به عضویت در این انجمن باشند. لیست اعضا در هر زمان در سایت www.KNX.org در دسترس می باشد.

تکنولوژی ارتباطي :KNX
جهتارتباطقطعاتازروشپرکاربردیهمچون زوج به هم تابیده("KNX TP") و يا که متداولترین رسانه در این زمینه می¬باشد كه يك کابلکنترلی كهبهموازاتکابل۲۳۰ولتمی باشداستفادهمی شود درواقع :
• هنگامیکهدستگاه هاوتجهیزاتباسبهصورتغیرمتمرکزمرتبشده اند،میزان کابلکشیدرمقایسهبافناوری هاینصبوراهاندازیمرسوم،بهطورقابلتوجهی کاهشمییابد. (حدودا بيش از 60%)
• تعدادعملکردهایصحیحسیستمافزایشمییابد.
• کیفیتنصببهبودمییابد.
همچنیناینکابلها:
• قطعاتمختلف(تابلوییوغیرتابلویی) رابهیکدیگروصلمیکند.
• دراکثرمواردانرژیدستگاه هایباسرابا انرژی الکتریکی تامینمی کند.
دراینپیکربندی،وجودیکواحدکنترلرمرکزی (بهعنوانمثال PC)دیگر ضرورینخواهدبودزیراهرکدامازدستگاه هایباس ، خود به تنهايي هوشمندهستند. بنابراینسیستم KNX را می توانهمدرتاسیساتکوچک(آپارتمانها)وهمدرپروژه هایبزرگ(هتل ها،ساختمان های دولتیو... )مورداستفادهقرارداد.


دياگرام كنترليشماتيك شبكه KNX

تجهیزاتانتقالدر پروتکلKNX
معمولا از كابل KNX (زوج به هم تابیده("KNX TP")) در نصبوراهاندازیاینسیستم ها استفاده مي شودو اتصال تجهيزات هوشمند توسط كابلKNX انجام مي پذيرد.
باتوجهبهانعطافپذیریتکنولوژیKNX ،نصبوراهاندازیاینسیستمبهآسانیباشرایطجدیدکاربرسازگارخواهدبود . همچنینامکانپیادهسازیسیستمKNXبررویکابل های۲۳۰ولت(خطوطانتقالجریانقوی("KNX PL")) ،فرکانس هایرادیویی (دستگاهارسالفرکانسرادیوییKNX ("KNX RF")) واترنت ( “KNX IP”)وجوددارد.ازطریقدرگاه هایمناسب (gatewayهای مناسب)،امکانانتقالتلگرام ها و داده های KNX بررویدیگرتجهیزاتانتقال،بهعنوانمثالفیبرنوری،نیزامکانپذیرخواهدبود.
به هنگام اتصال تجهیزاتمختلف، کاپلرهای تجهیزاتمناسب و صحیح بایستي استفاده شوند. رابطمناسببرایهردستگاهیبررویلیبلمحصولآن،قابلمشاهدهمیباشد.


كابل KNX

زمینههایکاربردتجهیزاتمختلفارتباطی (رسانه هاي متفاوت)BMSدرپروتکلKNX:
• زوج به هم تابیده("KNXTP") : کهانتقالآن هاازطریقکابلهایکنترلی(كابل KNX)جداازهممیباشدوزمینهکاربردشدرنصبوراهاندازیهایجدیدونوسازی هایبزرگوگستردهوهمچنیننیازبهقابلیتاطمینانبالابرایانتقالوارسالمیباشد.
• خطوطانتقالجریان("KNXPL") :انتقالآن هاازطریقشبکههایموجودمیباشدوزمینهکاربردشدر مکانهایی استکهنیازبهقرارگیریواستفادهازیککابلکنترلیاضافینمیباشدویککابل ۲۳۰ولتدردسترساست.
• فرکانسرادیویی("KNXRF") : انتقالآن هاازطریقخطوطرادیوییمیباشدوزمینهکاربردشدر مکانهاییاستکهامکاناستفادهازکابلوجودنداردویانمیخواهیمازکابلاستفادهکنیم.
• IP("KNXFO") : انتقالآنازاترنت (FiberOpticCable)میباشدوزمینهکاربردشدرنصبوراهاندازیهای پروژه هاي بزرگباخطوطپرسرعتارتباطی(backboneبا سرعت بالا)، میباشد.

روشهاي مختلف پیکربندی تجهيزات در KNX :
باتوجهبهآنچهبررویبرچسبدستگاهها مشخصشدهاست،میتوانآنهارا(مجموعه اتصالات ، پارامترها ، ...)ازطریقمواردزیرپیکربندیکرد:
• روشنصبآسان(E-MODE) :
پیکربندیبدوناستفادهازیک PCبلکهبایککنترلکنندهمرکزییادکمه هایفشاریتعبیهشدهبررویتجهیزاتانجاممیشود. اینروشبرایپیمانکارانماهربادانشعمومیدرزمینهباسدرنظرگرفتهشدهاست. محصولاتیکهدراینپیکربندیمورداستفادهقرارمیگیرندقابلیت هایمحدودیدارندوبراینصبدرپروژه هایمتوسطدرنظرگرفتهشدهاند.
• روشنصبوراهاندازیسیستمی(S-MODE) :
برنامهریزیوپیکربندیازطریقیکPC بانصبنرمافزارمستقل ETS انجاممیگیرد. دراینحالتاطلاعاتمربوطبهمحصولاتتولیدکنندگاندرپایگاهداده هاي ETS (ETS database) كه در سايت توليد كنندگان است ،موجودمیباشد. اینپیکربندیبرایطراحانوپیمانکاران معتبر KNXو براینصبوراهاندازیدرپروژه هایبزرگدرنظرگرفتهشدهاست.
• روشهای حالت خودکار (A-MODE):
پیکربندی بطور خودکار به طور مثال زمانی که دستگاهبه برق متصل می شود ، انجام می شود.این نوع پیکربندیبرای کاربر نهایی، تاسیسات با سایز کوچکتر مناسباست.
برخیازدستگاه هاامکانانجامتنظیماتازطریقروشنصبوراهاندازیآسانرابهکاربرمیدهد.بهعنوانمثال،محصولاتبابرچسبLTE به طورمعمولازطریقمکانیسمLTEپیکربندیمیشود، بااینحالتمامدستگاه هاشاملیکرابطS-mode نیزمیباشدکهازطریقامکاناتصالآن هابهدستگاه هایسازگارباحالتسیستمیفراهممیشود.

قابلیتارتباطوتبادلداده هادر پروتکلKNX
تجهیزاتسازندگانمختلفباکاربردهایگوناگونکهدارایلیبلتجاریKNX هستندرامیتوانبهگونهایبهیکدیگرمتصلکردتایکسیستمیکپارچهوباکاراییبالاتشکیلشود،کهاینبهلطفاستانداردسازی KNX درمواردزیرمیباشد
−تلگرام ها:ایجادپالسهایاستانداردتوسطقطعات مي باشد ،اماتجهیزاتیوجوددارندکهازفرمت هایجدیدتلگرام در اين پروتكل را نیزپشتیبانیمیکنند.
−داده هایمفیددرتلگرام ها:برایعملکردهایمختلفعملگر ها (مثلسوئیچرها،دیمرها،کنترلدریچه ها،HVACو....)استفادهازفرمتهایازپیشتعیینشدهیکیازالزماتبرایصدورگواهینامهمی باشد.
همچنینپیشبینیشدهاستکهETS درنسخه هایبعدی،امکاناتصالمحصولاتپیکربندینشدهباحالتسیستمی(S-MODE)رانیزپشتیبانیکند.

مزایاياستفادهازپروتکلKNXدر هوشمند سازي ساختمان:
برخي از مزاياي استفاده از پروتکل KNXبراي ارتباطات كنترلي بين تجهيزات ساختماني(صنعتي) عبارتند از :
• افزایشایمنی و امنيت
• کاهشمصرف و صرفهجويي درانرژی
• بهينهسازيمصرفانرژيهمراهباصرفهجويي،بازدهاقتصادي
• سازگارینصبوراهاندازیبانیازهایجدیدکاربر
• افزايشسطحرفاهوآسايش وآرامش
• افزايشزيباييودکوراسيونساختمان
• قابليتارتقاءتجهيزات
• طولعمربالایقطعات(افزايشعمرمفيدتجهيزات)
• ارزشافزودهساختمان
• استفادهازآخرينتکنولوژيدرهوشمندسازيساختمان (High Tech)
• افزايشکارايي،راندمانبالا
• امکانکنترلسيستمبهصورتيکپارچه
• تعريفانواعسناريوهايکاربرديومنطقهايکنترلي
• استفادهازبسترهايشبكه(IP)
• سرعتبالايارسالودريافتاطلاعات
• قابليتکنترلازراهدوربهوسيلهتلفن همراهواينترنت
• انعطافپذيريبيشتر )تبديلاتوتغييراتساده ( نسبتبهپروتکلهايمشابه
• طیفگستردهایازتجهیزاتباکاربردهایمختلفازتولیدکنندگان متنوع
• خدماتفروشگسترده
مباحثفوقازنقطهنظرمشتریانویاکاربرانمتفاوتموردارزیابیقرارگرفته اند،برایمثالساختمان هایاداریدرمقایسهباساختمان هایمسکونی،افرادسالمنسبتبهافرادمعلول،افرادجواننسبتبهافرادمسنو ...كه با توجه به ارزيابي صورت پذيرفته از گروه هاي متفاوت كاربران ، نظرات ايشان تجميع شده است.كلمات كليدي:KNX ، پروتکل KNX، استفاده از پروتکلKNX در هوشمند سازي ساختمان،مزایايپروتکل KNX ،پروتكل هاي هوشمند سازي ساختمان ، هوشمند سازي ساختمان ، كابل KNX ، دياگرام كنترليشبكه KNX ، مزاياي KNX

تهران، میدان رسالت
ابتدای خیابان فرجام شرقی
خیابان 49، پلاک 24 ، طبقه اول
021-77893248
0920-1200145 تلگرام
©2018 Samin Parsian, All Right Reserved