تهران، میدان رسالت، ابتدای خیابان فرجام شرقی، خیابان 49، پلاک 24
021 - 7789 48 41
KNX نرم افزاركاربردي ETS
ETS نرم افزاركاربرديKNX
انجمن KNX جهت ايجاد زبان مشترك بين شركت هاي عضو ، يك نرم افزار كاربردي توليد نموده است.
اين نرم افزار با توجه به نوع كاربردآن در ساختمان ، برنامه ريزي را ساده كرده و مي تواند سخت افزار هاي مختلف تحت پروتكلKNX را در يك محيط ساده برنامه ريزي نمايد.
كليه ساختمان ها ( اعم از مسكوني ، تجاري ، هوشمند اداري با پروتكل KNX ، هتل ها و ... ) را تحت پوشش خود قرار مي دهد و براي هر كدام راه حل و سخت افزار مناسب براي هوشمند سازي سيستم هاي موجود ارائه مي دهد.
نرم افزار كاربردي KNX كه عموما تحت عنوان ETS ( Engineering Tool software) شناخته مي شود . در سه نسخه ورژن هاي 3، 4 و 5 (ETS-3، ETS-4، ETS-5) توسط انجمن KNX براي پيكره بندي تجهيزات تحت اين پروتكلارائه شده است.
هر كدام اين نرم افزار ها داراي سه نوع مجوز (لایسنس) براي استفاده كاربران مي باشند كه عبارتند از:
• Demo licenses كه توانايي اضافهنمودن و پيكره بندي تا حداكثر سه تجهيز (ديوايس) را دارد و به طور رايگان در اختيار كاربران قرار دارد.
• Lite licenses كه توانايي اضافهنمودن و پيكره بندي تا حداكثر بيست تجهيز (ديوايس) را دارد.
• Professional licenses كه توانايي اضافهنمودن و پيكره بندي تا حداكثر هزار تجهيز (ديوايس) را دارد.
نسخهتخصصیETS-3 :برایکاربرانباگواهینامهدورهآموزشی،نسخه ایبدونمحدودیتدرتعدادتجهيزاتقابلنصبیاتعدادپروژهها. بسطهایقابلدسترسبراینسخهتخصصیامکانپیکره بندیونگهداریازراهدورتاسیساتراازطریقاینترنت،امكان پذيرمینمايد . اين نسخه (iETS) ناميده مي شود.
ETS-4، ETS-5از فروشگاه آنلاین وب سایت انجمن KNX ، قابل خریداری مي باشد.
(www.onlineshop.knx.org)
ساير مجوز هاي نرم¬افزارETSتنها وقتی به صورت کامل قابل استفاده است که مجوز (لایسنس) آن توسط کلیدی فعال شده باشد. كليد مجوز هاي اين نرم افزار بر دو نوع هستند:
• کلید وابسته به کامپیوتر: این کلید مجوز را تنها بر روی کامپیوتری فعال می¬کند که بر روي آن مجوز نرم افزار ETSفعال شده است.
• کلید مستقل از کامپیوتر: این کلید وابسته به سخت¬افزار کامپیوتر نمی¬باشد ليكن به شكل "دانگل" ( تجهيزي كه از طريق اتصال به كامپوتر قفل نرم افزار را باز مي نمايد) است که از طريق سفارش و خريد از انجمن KNX قابل تهيه مي باشد. این دانگل از طريق پورت USBکامپیوتر ارتباط برقرار نموده و قفل نرم افزار را باز مينمايد. همچنين اين نوع كليد نرم افزار به دليل سهولت استفاده در كامپوتر هاي متفاوت كمي گران¬تر است.


ETS Dongle
توسط نرم افزار ETS، ابتدا نرم افزار كاربردي تجهيزات مختلف تحت اين پروتكل (ِDatabases) كه در پروژه استفاده مي شود را مطابق با نياز هاي كاربر برنامه ريزي كرده و سپس ارتباط مابين اين تجهيزات تعريف مي گردد.
پس از انجام موفقيت آميز مراحل فوق نرم افزار هاي كاربردي پيكره بندي شده توسط ETS ، تك به تك بر روي تجهيزات دانلود شده و مشخصات تجهيز مطابق با سفارش كارفرما ست شده و بدين ترتيب تجهيزات پس از شناسايي همديگر،با يكديگر ارتباط برقرارمي نمايند و از اين طريق اهداف از پيش تعيين شده را برآورده مي سازند.

تهران، میدان رسالت
ابتدای خیابان فرجام شرقی
خیابان 49، پلاک 24 ، طبقه اول
021-77893248
0920-1200145 تلگرام
©2018 Samin Parsian, All Right Reserved